Rudi Knitting pattern by Vikki Bird | Knitting Patterns | LoveKnitting

Rudi Knitting pattern by Vikki Bird | Knitting Patterns | LoveKnitting